HUISHOUDELIJKE JAARVERGADERING over 2018

Uitnodiging aan alle afdelingsleden
Voor de HUISHOUDELIJKE JAARVERGADERING over 2018 van de VERON Afdeling KENNEMERLAND A20.
welke wordt gehouden op VRIJDAG 1 maart 2019. Aanvang: 20:10 uur, in IJmuiden, Westerduinweg 9.

Het bestuur van de VERON afdeling Kennemerland nodigt u van harte uit om deze huishoudelijke vergadering bij
te wonen. (N.B. Deze is alleen voor Veron afdelingsleden)
Vanaf 20:00 uur: gelegenheid tot indienen van vragen (schriftelijk) voor de rondvraag.


Agenda:
1. Opening door de voorzitter: Fred Hentschke PA3GPA.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Woord van de voorzitter.
4. Goedkeuring van de notulen van de huishoudelijke vergadering over 2017 gehouden op 9 maart 2018.
5. Jaarverslag over 2018; door de secretaris Theo Köhler, PA1TK.
6. Financieel verslag over 2018; door de penningmeester Joop Drommel PE1DOY.
7. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2018. (PC5T, PA5WT en PB5DX res.)
8. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie; over het jaar 2019.
9. Vaststelling van de begroting; voor het jaar 2019
10. Bestuursverkiezing; (zie toelichting *).
11. Benoeming afvaardiging naar Verenigingsraad van 2019
12 Rondvraag.
13. Sluiting.

Toelichting op de agenda:
Punt 9: Bestuursverkiezing
Alle huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar
Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 2 uur voor de jaarvergadering, schriftelijk, bij onze
afdelingssecretaris, Theo Köhler PA1TK, aanmelden.

Punt 11: VR 2019
Voor de afvaardiging naar de VR op 13 april 2019 zoeken wij nog vrijwilligers. De afdeling mag 4 afgevaardigden
sturen naar de VR. De voorstellen van de andere afdelingen zullen aan de afgevaardigden ter beschikking worden
gesteld