Uitnodiging aan alle afdelingsleden,


Voor de HUISHOUDELIJKE JAARVERGADERING over 2018 van de VERON Afdeling A-20 Kennemerland welke wordt gehouden op:

Datum :  vrijdag 1 maart 2019.
Aanvang : 20:10 uur
Adres :  Westerduinweg 9 IJmuiden

Het bestuur van de VERON afdeling Kennemerland nodigt u van harte uit om deze huishoudelijke vergadering bij te wonen. (N.B. Deze is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden). Vanaf 20:00 uur: gelegenheid tot indienen van vragen (schriftelijk) voor de rondvraag.


Agenda:

  1. 1. Opening door de voorzitter: Fred Hentschke PA3GPA.
  1. 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  1. 3. Woord van de voorzitter.
  1. 4. Goedkeuring van de notulen van de huishoudelijke vergadering over 2017 gehouden op 9 maart 2018.
  1. 5. Jaarverslag over 2018; door de secretaris Theo Köhler, PA1TK.
  1. 6. Financieel verslag over 2018; door de penningmeester Joop Drommel PE1DOY.
  1. 7. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2018. (PC5T, PA5WT en PB5DX res.)
  1. 8. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie; over het jaar 2019.
  1. 9. Vaststelling van de begroting; voor het jaar 2019
  1. 10. Bestuursverkiezing; (zie toelichting *).
  1. 11. Benoeming afvaardiging naar Verenigingsraad van 2019
  1. 12 Rondvraag.
  1. 13. Sluiting.

Toelichting op de agenda:


Punt 9:  Bestuursverkiezing
Alle huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar
Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 2 uur voor de jaarvergadering, schriftelijk, bij onze afdelingssecretaris, Theo Köhler PA1TK, aanmelden.

Punt 11:  VR 2019
Voor de afvaardiging naar de VR op 13 april 2019 zoeken wij nog vrijwilligers. De afdeling mag 4 afgevaardigden sturen naar de VR. De voorstellen van de andere afdelingen zullen aan de afgevaardigden ter beschikking worden
gesteld

Het bestuur van VERON Afdeling A-20 Kennemerland